Beroep Gedragswetenschapper

Wat ga je doen in dit beroep?

Beroep Gedragswetenschapper

Wat ga je doen in dit beroep?

Als gedragswetenschapper werk je met mensen die gedragsproblemen hebben. Je voert diagnostisch onderzoek uit en gaat samen met je cliënten aan de slag om de problemen te verminderen of op te lossen.

Cliënten
Je werkt met bijvoorbeeld kinderen en jongeren, mensen met beperkingen, psychiatrisch patiënten of gevangenen. Zij wonen of verblijven over het algemeen in een instelling of komen er voor dagbehandeling.

Onderzoeken en behandelen
Voor het onderzoek en de behandeling praat je met je cliënten en observeer je hun gedrag. Ook maak je gebruik van de input van andere professionals, zoals jeugdzorgwerkers, maatschappelijk werkers, psychologen en groepsleiders.

Coördineren
Je levert een vakmatige inbreng bij het op- en bijstellen van behandelplannen. De coördinatie van de zorg is jouw verantwoordelijkheid; je stemt de inbreng van de hulpverlenende instanties goed op elkaar af, bewaakt en evalueert de uitvoering van de behandeling. Als de hulpverlening dreigt vast te lopen, grijp jij in.

Adviseren
Je adviseert andere hulpverleners gevraagd en ongevraagd over het toepassen van therapieën. De leidinggevenden, uitvoerend medewerkers en ouders of verzorgers kunnen rekenen op jouw advies en ondersteuning.

Beleid ontwikkelen
Daarnaast bevorder je de deskundigheid van interne medewerkers. Je geeft voorlichting over rapportages, onderzoeksvragen, strafzittingen, omgangs- en bezoekregelingen en uithuisplaatsingen. Ook lever je bijdragen aan de ontwikkeling van het hulpverleningsbeleid van de organisatie. Je signaleert tekortkomingen in het hulpverleningsaanbod en maakt daar verbetervoorstellen voor.