Cao

Cao

In een cao (collectieve arbeidsovereenkomst) zijn afspraken over arbeidsvoorwaarden vastgelegd. Dit kunnen bijvoorbeeld afspraken zijn over loon, betaling voor overwerk, werktijden, proeftijd of pensioen. Je rechten én plichten als werknemer staan hierin vermeld. Een cao komt tot stand na onderhandelingen door werkgevers, werkgevers(organisaties) en werknemersorganisaties (meestal vakbonden).

Geen cao?

Valt jouw functie niet direct onder een cao, dan kun je samen met je werkgever afspraken maken over je arbeidsvoorwaarden. Hierbij gelden de algemene regels van de arbeidswetgeving. Deze staan onder andere in de Wet minimumloon, de Arbeidstijdenwet, de Arbeidsomstandighedenwet, de Wet arbeid en zorg en in het Burgerlijk Wetboek.

Je doet er goed aan deze afspraken vast te leggen in een individuele arbeidsovereenkomst. In geval van verschil van mening kun je dan aantonen welke afspraken jullie hebben gemaakt. Zorg er wel voor dat de arbeidsovereenkomst door zowel jou als je werkgever ondertekend is. Overigens is het schriftelijk vastleggen van deze afspraken niet verplicht. 


Meer weten?
Op een aantal vakbondsites, waaronder de website van CNV Zorg & Welzijn, FNV Zorg & Welzijn en FNV Sport kun je de cao’s downloaden. Handig als je precies wilt weten wat je rechten zijn! Voor informatie over de cao's van Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang kun je daarnaast ook terecht bij FCB. Deze organisatie ondersteunt werkgevers en werknemers in de drie branches op het gebied van cao en opleidingen.

Zie ook:

Vakbonden/werknemerorganisaties:
www.cnvzorgwelzijn.nl (alle cao's en sociale plannen in zorg en welzijn)
www.fnv.nl (alle cao's en sociale plannen)
www.fnvsport.nl (cao’s gericht op sport)
www.fbz.nl (diverse cao’s binnen zorg en welzijn)
www.nu91.nl (cao’s gericht op verpleegkundigen en verzorgenden)
www.unie.nl (cao’s gericht op branches chemie, arbodiensten, re-integratiebedrijven en kinderopvang)
www.fcb.nl (cao’s Kinderopvang, Welzijn en Jeugdzorg) 

 

Lees meer over:

 

Brancheverenigingen/werkgeversorganisaties:
www.actiz.nl (cao Verpleeg- en Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Kraamzorg)
www.fcb.nl (cao’s Kinderopvang, Welzijn en Jeugdzorg)
www.ggznederland.nl (cao Geestelijke Gezondheidszorg)
www.nvz-ziekenhuizen.nl (cao Ziekenhuizen)
www.nfu.nl (cao Universitair Medische Centra)
www.vgn.nl (cao Gehandicaptenzorg)