Blog van Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing

Blog van Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing

De werker in het pastoraat

13 mei 2011 door Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing

Misschien was je altijd al parochiaan, nu bereid je je voor op werken in een parochie, een instelling of anderszins. Je wilt pastorale beroepskracht of geestelijk verzorger worden. Een beroep dat al je talenten aanspreekt en zelfkennis vraagt, en je altijd zult doen met hulp van de bron waaruit je leeft en werk: God zelf. Je leert reflectie op je eigen handelen: waarom doe ik wat ik doe? Welk effect heeft dat op anderen? Je leert organiseren, plannen, managen. Je leert catechese verzorgen, voor te gaan in vieringen, overwegingen te schrijven, diakonaal en pastoraal te handelen, missionair te zijn. Pastoraat en/of geestelijke verzorging Het werkveld is breed, diep en hoog. Pastoraat is er in de plaatselijke geloofsgemeenschap, in instellingen, op straat. Overal waar mensen zijn. Het pastoraat kent vijf gebieden: leren / vieren / dienen / pastoraat / kerkopbouw. Leren: samen verdiepen in de Bijbel, in het geloof, in de relatie tussen het eigen leven en het geloof. Met kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen. Rond sacramenten of rond thema’s als ziekte en lijden, zingeving en geluk. Vieren: samenkomen om Gods aanwezigheid te vieren. Lezen, zingen, bidden, stil zijn, delen. In de viering op zondag, een gebedsmoment door de week, een Taizé-viering. Dienen: omzien naar elkaar, daadwerkelijk aan de slag, met je voeten in de klei. De marge van de samenleving als grond van gelovig bestaan. Vanuit hier een ontwikkelingsproject daar helpen. Over grenzen heen het evangelie handen en voeten geven. Of ook: mensen nabij zijn, een luisterend oor bieden aan wie het (even) moeilijk heeft. Pastoraat: de zorg om de religieuze mens. Bidden, bijstaan, loslaten, meelopen, zegenen. Voor de ander vanwege en namens de Ander. Leven op de heilige grond van ons bestaan met de Drie-Ene. Kerkopbouw: vanuit het hart van de gemeenschap de wereld in. Gods Liefde verspreiden in woord en daad. Vissers van mensen worden. Alle gebieden komen ruim aan bod in de opleiding. In stages maak je kennis met het werken vanuit je religieuze identiteit in dit inspirerende werkveld. De katholieke traditie Werken in het pastoraat vraagt kennis en kunde op het gebied van de twee pijlers van het christelijk geloof: de bijbel en de traditie van uitleg van de bijbel en van het vieren van het geloof. Beide pijlers komen aan bod in de opleiding. Je leert je te verhouden tot deze twee, je leert ze kennen, je leert er vanuit te leven. Kortom: je verwerft je een plaats als beroepskracht binnende de grote rooms-katholieke geloofsgemeenschap.