Opleiding Speltherapie

Wat leer je?

De opleiding Speltherapie leidt je op tot de functie speltherapeut. De drie hogescholen bieden een eigen programma.

Hogeschool Utrecht
De opleiding bestaat onder meer uit theoretische modules, zoals Spel en therapie en Therapie aan kind en gezin. Verder bevat de opleiding trainingsweekenden, een stage, supervisie en een eindwerkstuk. Je sluit je studie af met een examen.

Inholland Academy
De opleiding heeft een cliëntgerichte benadering als uitgangspunt. Er wordt aandacht besteed aan:

- speltheorie, spelontwikkeling, spelobservatie en speldiagnostiek
- therapeutische stromingen
- trainen van therapeutische vaardigheden
- intervisie & supervise
- ontwikkelingspsychopathologie

Alle aspecten van het beroepsmatig handelen en het speltherapeutisch proces komen aan de orde. De verdiepingsthema's binnen de opleiding worden zo veel mogelijk op de actualiteit toegespitst.

Christelijke Hogeschool Ede
De opleiding is opgebouwd uit modules. Aan bod komen onder meer Visie op spel en therapie en Ouderbegeleiding. In het tweede jaar loop je minimaal één dag per week stage.