Algemeen welzijnswerk

Algemeen welzijnswerk

Als welzijnswerker stimuleer je mensen om (weer) actief deel te nemen aan de samenleving en in staat zijn hun problemen zelf aan te pakken. Bovendien helpen welzijnwerkers mee aan het verbeteren van de leefbaarheid in een buurt. Je kunt als welzijnswerker werken met jongeren, ouderen of met groepen mensen die vanwege hun seksuele geaardheid of afkomst in de maatschappij worden achtergesteld.

Sociaal-cultureel werk
Sociaal-cultureel werkers houden zich vooral bezig met de vrijetijdsbesteding van mensen. Ze richten zich niet alleen op jongeren, maar ook op bijvoorbeeld vrouwen en ouderen. Ze begeleiden mensen die hun vrije tijd op een voor hen zinvolle manier willen invullen. En op deze manier hun sociale en culturele leven vorm willen geven. Dit kan door cursussen, (vrijwilligers)werk, uitjes of deelname aan een vereniging of stichting. In het sociaal-cultureel werk houd je je met verschillende doelgroepen bezig. 

Welzijnswerk Jeugd
Organisaties in welzijnswerk Jeugd richten zich op deelname van jongeren aan de maatschappij en het voorkomen van maatschappelijke uitval. Een grove onderverdeling is te maken in kinderwerk en jongerenwerk.

Kinderwerk

Het kinderwerk zet zich in voor kinderen van 4 tot 12 jaar. De bekendste activiteiten van het kinderwerk zijn wel de kindervakantieweek en de woensdagmiddaginstuif. Daarnaast organiseren de medewerkers van het kinderwerk bijvoorbeeld cursussen, instuiven, handvaardigheidsclubs en beatballet. Kortom: alles wat kinderen aanspreekt en bijdraagt aan de ontwikkeling van jonge mensen.

Jongerenwerk

Jongeren van 12 tot 24 kunnen in hun vrije tijd deelnemen aan activiteiten georganiseerd door professionele jongerenwerkers en vrijwilligers. Te denken valt aan een soos of jeugdhonk waar jongeren bij elkaar komen om een spelletje te doen of wat te kletsen. Maar er zijn ook leerzame cursussen, sociale vaardigheidstrainingen, huiswerkbegeleiding en allerlei andere activiteiten die bijdragen aan een positieve ontwikkeling van de jongeren. Het jongerenwerk richt zich vooral op maatschappelijk kwetsbare jongeren en doet een beroep op het zelf organiserend vermogen van de jongeren. Alle activiteiten vinden onder begeleiding plaats, ook de activiteiten die de jongeren zelf organiseren.

Binnen het jongerenwerk kun je ook nog kiezen voor tienerwerk en meidenwerk, waarin de activiteiten zich respectievelijk richten op tieners en meisjes. Jongerenwerk organiseert geen activiteiten vanuit een bepaalde locatie, maar probeert specifieke doelgroepen jongeren juist in hun eigen omgeving te bereiken. Ook randgroepjongerenwerk en straathoekwerk vallen onder het jongerenwerk.


Zie ook:
Verpleeghuiszorg en verzorgingshuiszorg, welzijn ouderen
Minderhedenvoorzieningen